Warszawa Business RunPoland Business Run

Regulamin

REGULAMIN WARSZAWA BUSINESS RUN (“Regulamin”)

I.PATRONAT I ORGANIZATORZY
 1. Organizatorem Warszawa Business Run jest: Fundacja Poland Business Run („Organizator”). Pełne dane adresowe Organizatora podane są na stronie internetowej: www.polandbusinessrun.pl
 2. Bieg sztafetowy powstał z inicjatywy firm: UBS oraz Radisson Blu Hotel Kraków.
II.FORMUŁA, TERMIN I MIEJSCE
 1. Warszawa Business Run, odbędzie się 3 września 2017 roku (niedziela).
 2. Warszawa Business Run to uliczny bieg sztafetowy na dystansie 4,2 km. Trasa poprowadzona została utwardzoną nawierzchnią.
 3. Każda zgłoszona drużyna liczy 5 zawodników.
 4. Start Warszawa Business Run nastąpi o godz. 10:30. Start poprzedza odprawa kapitanów (godzina zostanie podana przez Organizatora). Zawodnicy startujący na pierwszej zmianie muszą stawić się na starcie o godz. 10:15. Organizator może nie dopuścić do startu sztafety, która nie zgłosi się na start o oznaczonej godzinie.
 5. Długość trasy Warszawa Business Run wynosi 4,2 km. Trasa wskazana została zgodnie z mapą oraz regulaminem terenu dostępnymi na oficjalnej stronie biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany trasy.
 6. Drużyna ma do pokonania 5 okrążeń. Każdy biegacz z drużyny pokonuje jedno okrążenie. Zmian w sztafecie dokonuje się wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian, która znajduje się przy starcie/mecie.
 7. W strefie zmian może znajdować się wyłącznie jedna osoba z danej drużyny. Osoby kończące swoją zmianę winny bez zbędnej zwłoki opuścić strefę zmian.
 8. Trasa biegu jest wyłączona z ruchu kołowego i pieszych.
 9. Zawodnicy winni stosować się do poleceń Organizatora, służb zabezpieczających trasę biegu oraz służb mundurowych.
 10. Warunkiem sklasyfikowania zespołu jest ukończenie biegu przez wszystkich członków zespołu.
 11. Drużyny obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny. O godz. 13:30 trasa biegu zostaje otwarta dla ruchu.
III. WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. W Warszawa Business Run mogą wziąć udział osoby, które przed wyczerpaniem limitu miejsc, dokonały zgłoszenia drużyny i do wyznaczonej na fakturze daty dokonały opłaty startowej (liczy się dzień wpływu środków na rachunek Organizatora).
 2. Sztafeta musi składać się z pięciu osób powyżej 18 roku życia, dowolnej płci.
 3. Limit miejsc wynosi 1000 drużyn. O dopuszczeniu na listę startową decyduje kolejność wypełnienia formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej.
 4. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rezerwacji puli miejsc dla zaproszonych zawodników i sponsorów.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowej puli numerów startowych oraz do prowadzenia listy rezerwowej.
 6. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 7. Każdy zawodnik oświadcza na piśmie, że jest świadomy, iż Organizator nie bierze odpowiedzialności za żadne szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków, jakie mogą się zdarzyć podczas biegu, niezwiązane z jego ustawową odpowiedzialnością jako Organizatora biegu.
 8. Zawodnicy zobowiązani są do uczestnictwa w biegu korzystając z koszulek zapewnianych przez Organizatora. Jest to warunek aby drużyna została sklasyfikowana do biegu. Dopuszczalne jest zastosowanie elementów wyróżniających drużynę. Elementy te nie mogą zasłaniać numeru startowego oraz logotypów Sponsorów Warszawa Business Run.
 9. Szatnia i przechowalnia odzieży będzie znajdowała się w okolicy startu/mety i będzie przyjmowała do depozytu rzeczy osobiste zawodników zapakowane do worków (dostarczonych przez Organizatora). Szatnia i przechowalnia odzieży będzie czynna w dniu 3 września 2017 roku w godzinach jakie organizator poda na stronie internetowej biegu. Wydawanie worków z depozytu będzie odbywało się za okazaniem numeru startowego. Zgubienie numeru startowego przez zawodnika zwalnia Organizatora od odpowiedzialności za pobranie worka przez inną osobę.
 10. Udział w odprawie kapitanów drużyn startujących w Warszawa Business Run jest obowiązkowy. Odprawa kapitanów drużyn odbędzie się w dniu zawodów (o godzinie ustalonej wcześniej przez Organizatora) w Punkcie Informacyjnym Biegu.
 11. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb Organizatora oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i promocyjnych.
 12. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się poruszania się po trasie biegu na rowerach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz z wózkami bez ważnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu „nordic walking” oraz bieg z psem.
IV. ZGŁOSZENIA I OPŁATA STARTOWA
 1. Zgłoszenia uczestnictwa drużyny w Warszawa Business Run dokonuje jej kapitan poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.warszawabusinessrun.pl. Rejestracja uczestników zostanie uruchomiona 25 kwietnia 2017 roku.
 2. Deklaracji w sprawie rozmiarów koszulek dla zawodników może dokonywać kapitan drużyny w formularzu zgłoszeniowym. Ewentualne zmiany w kwestii rozmiaru mogą być dokonywane w formularzu zgłoszeniowym do dnia 24 czerwca 2017. Po upływie tego terminu, Organizatorzy nie są w stanie zagwarantować dostępności rozmiarów innych niż pierwotnie zamówione.
 3. Za zgłoszenie uważa się kompletne wypełnienie przez kapitana drużyny internetowego Formularza Zgłoszeniowego i wpłacenie opłaty startowej. W Formularzu Zgłoszeniowym kapitan drużyny podaje dane dotyczące zgłaszanych zawodników. Kapitan drużyny będzie miał dostęp do utworzonego indywidualnego konta w celu ewentualnej edycji lub zmiany podanych przez niego danych.
 4. Poszczególni zawodnicy drużyn zobowiązani są do podpisania indywidualnych oświadczeń stanowiących m.in. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych. Wzór Oświadczeń Zawodników dostępny jest na stronie internetowej zawodów oraz stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu. Każdy zawodnik jest zobowiązany złożyć własnoręczny indywidualny i czytelny podpis pod oświadczeniami, a następnie przekazać je kapitanowi drużyny. Kapitan drużyny zobowiązany jest przekazać oryginały Oświadczeń Zawodników do Organizatora w celu otrzymania pakietu startowego dla całej drużyny.
 5. Jeden zawodnik może startować tylko w jednej drużynie.
 6. Wysokość opłaty startowej, jaką wnoszą zawodnicy za udział w biegu wynosi 350 netto za całą drużynę (378 zł brutto). Z kwoty 70 zł netto opłaty startowej za każdego zawodnika 53 zł netto przekazywane jest na wsparcie beneficjentów, a 17 zł pokrywa koszty administracyjne Fundacji związane z organizacją biegu i zapewnieniem odpowiedniego wsparcia dla organizatorów biegu w poszczególnych miastach.
 7. Opłatę startową należy wnosić przelewem na rachunek bankowy:

  BZ WBK 36 1090 1665 0000 0001 3269 1492FUNDACJA POLAND BUSINESS RUN
  ul Siemiradzkiego 17/2
  31-137 Kraków, woj. Małopolskie

 8. Organizator będzie akceptował tylko wpłaty w formie przelewu bankowego.

 9. Zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług podatnik (firma) zgłaszający drużynę akceptuje fakturę VAT wystawioną w formie elektronicznej.
 10. Faktury pro forma wystawiane będą w oparciu o dane zawarte w formularzu zgłoszeniowym i wysyłane drogą mailową na adres wskazany w formularzu. Ewentualne prośby o faktury pro forma w formie drukowanej lub faktury zbiorcze będą ustalane z kapitanami indywidualnie na ich prośbę mailową lub telefoniczną.
 11. Opłata startowa raz wniesiona nie podlega zwrotowi. Opłata nie może zostać przeniesiona na inną sztafetę.
 12. W ramach opłaty startowej każda drużyna otrzymuje pakiet startowy, na który składa się komplet 5 sztuk:

  • numer startowy
  • pamiątkowa koszulka
  • worek na odzież
  • agrafki do przypięcia numeru startowego
 13. Pakiety startowe drużyn startujących w Warszawa Business Run odbierają wyłącznie kapitanowie drużyn w Biurze Zawodów, pod warunkiem uprzedniego wypełnienia Formularza Zgłoszeniowego on-line, a takżepo okazaniu: a) Oświadczeń Zawodników podpisanych przez każdego z zawodników, b) Dokumentu tożsamości kapitana drużyny, c) Potwierdzenia uiszczenia opłaty startowej. Umiejscowienie Biura Zawodów oraz godziny ich otwarcia podane zostanie w osobnym komunikacie na stronie internetowej zawodów.

 14. Z numeru startowego mogą korzystać tylko osoby zarejestrowane. Przekazywanie numerów startowych osobom trzecim jest zabronione i równoznaczne z dyskwalifikacją całego zespołu.
 15. Istnieje możliwość zmiany zawodnika wchodzącego w skład drużyny. W tym celu kapitan drużyny do dnia 13 sierpnia 2017 korzystając ze swojego konta na stronie internetowej zawodów odpowiednio zmienia dane w Formularzu Zgłoszeniowym. Zmiana zawodników po dniu 13 sierpnia 2017 jest możliwa tylko i wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach i tylko poprzez zgłoszenie takiej zmiany osobiście przez kapitana drużyny w Biurze Zawodów. Warunkiem koniecznym zmiany zawodnika jest dostarczenie Organizatorowi wszystkich danych nowego zawodnika, a nadto przekazanie oryginału Oświadczenia Zawodnika podpisanego przez nowego zawodnika. Po odbiorze pakietów startowych przez kapitana drużyny zmiana zawodnika jest niedopuszczalna.
V. KLASYFIKACJE I NAGRODY
 1. Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg Warszawa Business Run otrzymają pamiątkowe medale.
 2. Bieg ma wymiar rekreacyjno-charytatywny. Przewidziane zostały nagrody dla zwycięzców w następujących kategoriach: a) Biegowa – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która uzyskała najlepszy czas łącznie b) Charytatywna – w której nagrodę przewidziano dla drużyny, która zebrała największą kwotę na cel charytatywny);
 3. Za zajęcie miejsc I-III w biegowej klasyfikacji generalnej drużyn przewidywane są symboliczne nagrody.
 4. Obowiązującym czasem klasyfikacji zawodów jest czas brutto.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Wszystkich uczestników Warszawa Business Run obowiązuje Regulamin. Dokonując zgłoszenia uczestnicy oświadczają, iż zapoznali się z Regulaminem i przyjmują jego zapisy zobowiązując się do ich respektowania.
 2. Podczas biegu wszyscy uczestnicy muszą posiadać numery startowe zapewnione przez Organizatora, przypięte z przodu do koszulki startowej. Zasłanianie numeru startowego w części (lub w całości) lub jego modyfikacja jest zabroniona pod karą dyskwalifikacji drużyny.
 3. Protesty dotyczące ewentualnych wątpliwości związanych z pomiarem czasu można zgłaszać w formie pisemnej w Punkcie Informacyjnym Biegu w dniu zawodów najpóźniej do godziny 13:30. Warunkiem przyjęcia protestu jest wpłata kaucji w wysokości 300 zł. W przypadku pozytywnie rozpatrzonego protestu kaucja zostanie zwrócona.
 4. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania biegu lub jego przerwania bez podania powodów.

Warszawa, 18 kwietnia 2017 r.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce. Więcej szczegółów w naszej Polityce prywatności.

Klikając "Kontynuuj" poniżej potwierdzasz, że zapoznałeś się z powyższą informacją.